Про УКРЛІТ.ORG

рід

рід (зменшено-пестливі — ро́дик, родо́чок, ро́донько) —

1) (з великої літери) Рід « Род — у дохристиян­ських віруваннях — бог життя, до­лі, талану, суду-присуду (можливо, звідси — «так йому й на роду на­писано»), зачинатель усього живо­го (можливо, звідси — «який рід, такий плід»); часто згадується у давніх списках богів слов’янського дохристиянського олімпу; Б. Рибаков робить такі висновки, підсу­мовуючи дослідження істориків: Род — творець Всесвіту, вдихає життя в людей, бог неба і дощу, пов’язаний з земною водою (звід­си «родник»), пов’язаний з вог­нем, з пеклом, з червоним кольо­ром (звідси «рдеть»), з шаровою блискавкою; у старовинній весіль­ній пісні співають: «Ой, Роде, Ро­де, багатий, Подаруй товарець ро­гатий… Ви дайте, таточку, волики, А ви, матінко, корови, А ви, сест­рички, ягнички… Бо наш рід вели­кий, Щоб було чим обділити…»; у «Слові святого Георгія» (XII ст.) читаємо: «Треби кладуть… Вилам і Мокоші, Диві, Перуну, Хорсу, Роду і рожаницям»;

2) (з малої лі­тери) ряд поколінь, що походять від одного предка (кажуть: «Ми з такого роду, що любимо свобо­ду»), а також усі родичі, рідні; ро­дина («Не пізно до свого роду й опівночі»); уживається також на позначення належності за наро­дженням до якої-небудь соціаль­ної групи, національності і т. ін.; тому кажуть: «Нашому роду нема переводу» або ще: «Подивись у во­ду, якого ти роду», «Великого ро­ду, а псячого ходу»; весільний об­ряд у своїй основі — це договір двох родів, а отже відгомін родово­го життя з його мораллю та звича­ями; через молоду пару заприязнюються два роди, скріплюють свої стосунки, на сторожі яких стоять передусім жінки, охоронці «домашнього вогнища та його мирного життя»; родова тема про­ходить у весільних піснях: «Ой сій, мати, овес На наш рід увесь, Щоб наш овес рясен був, Щоб Івасів рід красен був»; «А в полі овес рясен, А в нас ввесь рід красен. А нашому роду не буде переводу, Од старшо­го до меншого, Суди, Боже, до мизинного»; ідея роду яскраво висту­пає у виготовленні й розподілі весільного корова́ю (див.); ліплять його жінки-молодиці з усього роду, а розподіл набирає характеру загального родового причастя: «Сходься, роде, коровай ся крає»; стежили, щоб усі були наділені шматком короваю; причастя коро­ваєм мало скріплювати зв’язок но­вої родини з усім родом; за наре­чену весь рід діставав викуп, пе­редусім за її «чесність», бо вияв «нечесності» викликав його гнів: «Ой піду я в луг по калину, Да виломлю калинову вітку, Да за­стромлю за білу намітку. Я ж стережуся, я ж бережуся, Щоб цеї калиноньки не роздавити, Своєї ро­диноньки не розгнівити»; «чес­ність» дівчини була гордістю роду: «Ой стояла Маруся на ґанку, Ой краяла червону катанку: — Ой до мене, родоньку, до мене. Не буде вам сорому з мене»; немає більшо­го гріха й сорому, як зректися ро­ду; великим гріхом вважалася й відмова його продовжувати; ідея роду має велике значення в духов­ності українського народу, що ви­пливає із солідарності роду (пор. у Іпатіївському літопису: «Ми — от роду руского»; проглядає це й у «Слові о полку Ігоревім», де гово­риться про русичів як про «Даждь-божих онуків», і в пізніших вира­зах: «козацького роду», «чесного роду», «славного роду», «землероб­ського (хліборобського) роду»; по­ступово ідея кровного роду шир­шає й охоплює сусідів, земляків, громаду; великим гріхом вважався й гріх проти сусідів, як-то в думі: «Як я дома проживав, бідних сусі­дів з хліба-солі збавляв; особливого значення набуває родовий тер­мін ба́тько — не лише старший у родині чи роді, але й провідник, наприклад, ба́тько-ота́ман; до по­стання Київської держави предки жили родовим життям; на чолі міцної роди́ни (див.) стояв ба́тько (див.) як її керівник; кілька родин становили рід на чолі зі старшим (старійшиною роду), а роди — плем’я; з часом один із родів утворював династію; згодом одна з та­ких династій (Рюриковичі) започаткувала державність, виконуючи об’єднавчу роль між розрізненими племенами і родами (звідси ви­слів — «якого роду-племені»). Чи обідала, чи не обідала, аби рід відвід­ала (приказка); Нема в нього ні роду-родини, та нема в його ні вірної дружини (П. Чубинський); Ми та­кого роду, що п’ємо горілку, як воду (приказка); Козацькому роду нема переводу (приказка); фразеологіз­ми: без ро́ду і пле́мені — хтось оди­нокий, не має ні родини, ні роди­чів; на роду́ напи́сано — судилося. Що написано на роду, того не обі­йдеш на люду (прислів’я).

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006. — С. 500-501.

вгору