Про УКРЛІТ.ORG

голова

голова́ (зменшено-пестливі — голо́вка, голі́вка, голо́вонька, голі­́вонька, голо́вочка, голі́вочка; збіль­шене — голови́ще) —

1) частина тіла людини або тварини, в якій міститься мозок — вищий від­діл центральної нервової системи; людська голова уособлює саму лю­дину («О, то голова!», «То світла голова» — кажуть про розумну й мудру людину, а нерозумну нази­вають капу́стя́ною (ку́рячою) голо­во́ю); не випадково переосмис­люється наявність/відсутність го­лови (мати голову на плечах (на в’язах) — бути розумним; не мати голови — не мати розуму; втрача­ти (губити) голову — втрачати вла­ду над собою, здатність обдумано діяти); про важливість цього орга­на свідчить приказка: «Аби голова на карку була, а про решту байду­же!»; символізує розум («До булави треба голови»: «Що голова, то ро­зум»), провідництво («Без голови військо гине», «Куди голова, туди й хвіст»); голова втілює душевний стан людини (звідси вирази: віша­ти голову, голову сушити, головусхиляти; про людину в глибокій розпуці кажуть: «Головою до стіни б’є (об стінку б’ється)»); як символ суму виступає сполука клонити голову, nop. у пісні: «Козака несуть, кінь головку клонить, А дівчина за козаком білі ручки ломить»; сим­волом безжурного стану і тверезо­го розуму виступає сполука здоро­ва голова, а ідеалом краси — кругла голова; кажуть: «Головка, як маків­ка, а розуму дасть Біг»; здавна існу­вав звичай «правити голову» ново­народженому (тобто надавати їй круглішої форми); це робила баба-сповитуха. Вітер свище в голові (М. Номис); Де нема голови, там ладу не жди (прислів’я); Куди голо­ва задумала, туди й ноги несуть (М. Номис); Кулачище під бочище, нагаїще в головище (П. Чубинський); у сполученні: го́лову поси­па́ти по́пелом — біблійний вираз на означення «виражати відчай, скорботу і розпач» з приводу не­щастя, важкої втрати;

2) голова́ святоя́нська — народне повір’я, за яким на Івана Купала шукають два колоски жита, що зрослися, ко­рінь яких нібито має бути з чисто­го срібла, схожий на людську голо­ву (звідси назва кореня й повір’я);

3) накрива́ння голови́ — старовин­ний обрядовий акт, що символізу­вав посвяту духам чи божеству; можливо, покривання голови мо­лодої мало таке саме значення; пізніше став засобом від наврочення та злих чар;

4) клоні́ння голови́ (див).

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006. — С. 140.

вгору